Historia

Geneza
Niedostrzeganie przez władze państwowe potrzeb prywatnej przedsiębiorczości, słabnąca koniunktura gospodarcza, chaos prawny, a ponadto zmiany rzeczywistości gospodarczej związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej spowodowały narastanie poważnych problemów przedsiębiorców. Fakty te, a także wiele innych czynników hamujących działalność gospodarczą doprowadziły do podjęcia inicjatyw mającej na celu dbałość o interesy środowiska gospodarczego i łagodzenie negatywnych skutków tych zjawisk. Grupa osób związana z życiem gospodarczym w powiecie myślenickim dostrzegła możliwość działań w tym kierunku i w tym celu w dniu 12 kwietnia 2003 roku odbył się Zjazd Założycielski Izby Gospodarczej Dorzecza Raby.
 
Cele
Cele szczegółowo określa statut, warto jednak przypomnieć, że podstawowym zadaniem przyjętym przez nowo powołaną Izbę jest wszechstronna pomoc podmiotom gospodarczym, w zakresie dostępnym w obecnej sytuacji prawnej.
 
Organizacja
Zjazd Założycielski określił sposób organizacji Izby, jej zadania, przyjął statut i zgodnie z nim powołał Zarząd, członków Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej. W dalszej kolejności nastąpiły prace związane z ukonstytuowaniem się władz, zorganizowaniem biura i administracji a przede wszystkim podjęto starania o rejestrację Izby w Krajowym Rejestrze Sądowym, które sfinalizowane zostały w dniu 2 października 2003r. Jednocześnie istotną kwestią organizacyjną było zapewnienie przychodów Izbie, które umożliwiłyby jakiekolwiek działanie. Ponadto Zarząd stworzył podstawy do prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę. Zarząd odbył 12 posiedzeń, w trakcie których podjęto 10 uchwał.
 
Partnerzy
W trakcie swojej działalności Zarząd współpracował z: – z władzami województwa małopolskiego, starostą powiatowym wójtami i burmistrzami gmin powiatu myślenickiego -Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym w Myślenicach. Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Jurajską Izbą Gospodarczą, Nowotarską Izbą Gospodarczą, Tatrzańską, Podkrakowską Izbą Gospodarczą, Polsko – Litewską Izbą Gospodarczą Rynków Wschodnich, oddziałem terenowym Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Myślenicach i Myślenicką Izbą Pracodawców, – Izba przystąpiła do Małopolskiego Porozumienia Organizacji Przedsiębiorców -inne organizacje partnerskie: dobczycki oddział PTTK, Powiatowy Klub Ośmiu, Ochotnicze Straże Pożarne
 
Efekty działania – lata 2003/2004
Efektem działalności Zarządu było ram organizacyjnych i stworzenie warunków funkcjonowania Izby. Jednocześnie prowadzono działanie mające na celu wymianę doświadczeń z przedsiębiorcami z innych rejonów kraju i z zagranicy w postaci konferencji, spotkań i wyjazdów. 24 czerwca 2002 odbyła się I Konferencja poświecona tematyce wspierania MiŚP. Wzięli w niej udział m. in. Goście: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Martynuska, dyrektor Polsko -Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich Marek Starczewski, włodarze gmin oraz naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach Ludwik Starzak. 24 listopada 2002 odbyła się II Konferencja pt. Fundusze Pomocowe dla MiŚP. Gościem honorowym był ówczesny dyrektor ds. komunikacji społecznej Narodowego Banku Polskiego, obecne prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Miller. Tematyka spotkania dotyczyła pozyskiwania środków pomocowych z programu SAPARD i PHARE. W grudniu 2003 Zarząd przygotował indywidualne rozmowy z doradcami przygotowującymi wnioski do programu SAPARD. Z konsultacji skorzystało z nich 40 przedstawicieli firm. MiŚP. Ważne działania wiążą się z promocją działających w Izbie podmiotów gospodarczych za granicą i w kraju. Uczestnictwo w targach POLAGRA-FARM,POLEXPORT KOWNO 2003 oraz w III FORUM GOSPODARCZYM Polska-Litwa w Suwałkach . Cenną inicjatywą w zakresie promocji jest wydawanie miesięcznika Na Plus. Czasopismo poświęcone jest problemom gospodarki, rozwoju lokalnego i promocji Izby i firm w niej zrzeszonych. Informuje członków Izby o działaniach bieżących oraz upowszechnia j na zewnątrz. Dystrybucja 2000 egzemplarzy prowadzona jest w trzech zakresach: -wysyłka pocztowa do członków Izby i instytucji partnerskich, -czasopism dostępne w Urzędach Gmin w powiecie myślenickim, – w 90 punktach handlowych w 10 gminach (powiat myślenicki i gmina Gdów).