Statut

STATUT IZBY GOSPODARCZEJ DORZECZA RABY

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne.

§ 1

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby , zwana w dalszej treści niniejszego statutu „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych przedsiębiorców i stowarzyszeń wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców.

1. Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

2. Izba jest organizacją samodzielną i samorządną.

3. Siedzibą Izby są Dobczyce

4. Izba działa na obszarze RP.

5. Izba może powoływać swoje jednostki organizacyjne poza granicami RP.

6. Zakres i sposób funkcjonowania Izby określają obowiązujące przepisy prawa o izbach gospodarczych Ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U.Nr 35, poz. 195 z poźń.zm.) i postanowienia niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji.

§ 2

1. Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

a) reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców , samorządu gospodarczego oraz stowarzyszeń wobec administracji samorządowej i państwowej

b) współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej

c) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych,

d) udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo- opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej,

e) promowanie członków Izby w kraju i za granicą,

f) organizowanie profesjonalnych szkoleń, doradztwa gospodarczego,

g) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,

h) udzielanie pomocy prawnej

i) organizacja i prowadzenie przedsięwzięć koncepcyjnych oraz wykonawczych na rzecz rozwoju gospodarczego regionu,

j) organizowanie kooperacji wśród członków Izby w handlu, usługach i produkcji

k) zrzeszanie przedsiębiorców z regionu, tworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi grupami podejmującymi działania o podobnym charakterze oraz właściwymi jednostkami samorządu

l) poszukiwanie możliwości wsparcia finansowego szczególnie na pierwszym etapie rozwoju małej firmy.

2. Izba może wykonywać inne zadania w sferze gospodarki i jej infrastruktury z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz regionalnych i państwowych.

3. Izba prowadzi rejestr podmiotów zrzeszonych.

§ 3

Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

1. promocje inicjatyw gospodarczych,

2. organizowanie wystaw, targów, pokazów, konferencji itp.

3. tworzenie banku informacji gospodarczej i bazy danych,

4. opracowanie informacji na temat sytuacji gospodarczej w regionie,

5. przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych , reklamowych, dokumentacyjnych, szkoleniowych i innych dla potrzeb działalności członków Izby

6. pozyskiwanie dla członków Izby ofert handlowych, usługowych i produkcyjnych

7. wydawanie katalogu o możliwościach i ofertach gospodarczych

8. współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi

9. wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Izby

10. współuczestniczenie w realizacji inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez inne organizacje i instytucje,

11. organizowanie działalności członków poprzez tworzenie korporacji i izb branżowych

12. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przeznaczając uzyskane z niej dochody na realizację zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków Izby

§ 4

Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na obszarze działania Izby z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

§ 5

Członkowie Izby mają następujące prawa:

1. czynne i bierne prawo wyborcze do Izby,

2. uczestniczenie z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Izby

3. uczestniczenie we wszystkich formach działalności Izby

4. zgłaszanie do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji i inicjatyw dotyczących statutowej działalności Izby,

5. uzyskiwanie pomocy Izby w nawiązywaniu stosunków gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi

6. korzystanie z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych zaistniałych pomiędzy członkami Izby.

§ 6

Członkowie Izby mają obowiązek :

1. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia,

2. dbać o dobre imię oraz prestiż Izby,

3. przestrzegać zasad rzetelności w działalności gospodarczej,

4. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.

ROZDZIAŁ IV

Sposób nabycia i utraty członkostwa w Izbie

§ 7

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby w terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji i dokonania wpłaty wpisowego.

W przypadku decyzji negatywnej , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.

2. Członkostwo w Izbie ustaje przez:

a) wystąpienie

b) wykreślenie

c) wykluczenie

3. Wystąpienie członka Izby następuje na pisemny wniosek podmiotu gospodarczego w terminie 3-miesięcznym od daty złożenia wniosku w Izbie.

4. Wykreślenie z rejestru członków Izby następuje w przypadku zaprzestania przez dotychczasowego członka Izby prowadzenia działalności gospodarczej, bądź w wyniku likwidacji podmiotu gospodarczego. Uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków podejmuje Zarząd Izby zwykłą większością głosów.

5. Decyzję o wykluczeniu z Izby podejmuje zwykłą większością głosów Zarząd Izby w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę warunków decydujących o statusie członka Izby, o których mowa w par. 6 niniejszego Statutu.

6. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zainteresowany przedsiębiorca ma prawo odwołania się od uchwał Zarządu Izby w sprawie jego wykluczenia do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.

§ 8

Wystąpienie, wykreślenie, bądź wykluczenie z Izby nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku uregulowania należności finansowych wobec Izby.

ROZDZIAŁ V

Organy Izby

§ 9

Organami Izby są:

1. Walne Zgromadzenie Izby

2. Zarząd Izby

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Honorowy

WALNE ZGROMADZENIE IZBY

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy:

a) wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu członków Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,

b) uchwalanie strategii działania Izby,

c) zatwierdzanie sprawozdań oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Honorowemu,

d) uchwalanie zmian w Statucie Izby

e) podejmowanie uchwał o likwidacji Izby

f) podejmowanie uchwał o wysokości miesięcznej składki członkowskiej i wysokości wpisowego

g) uchwalenie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej

h) wyrażanie zgody na tworzenie przy Izbie instytucji i organizacji mogących wesprzeć działalność Izby takich jak np. Sąd Polubowny, Zespoły Rzeczoznawców, e.t.c.

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu

j) podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat

Walne Zgromadzenie Izby działa zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Zarząd w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy

b) na podstawie pisemnego wniosku 1/10 liczby członków Izby, w terminie gwarantującym odbycie Walnego Zgromadzenia

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej

§ 12

O czasie , miejscu i porządku obrad każdy z członków Izby ma być powiadomiony pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym (decyduje data stempla pocztowego).

Uwagi do porządku obrad można wnosić do 7dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie Izby jest władne podejmować prawomocne uchwały bez względu na ilość przybyłych członków. Zapadają one zwykłą większością głosów jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd Izby kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Izby składa się z 10 do 15 członków.

3. Kadencja Zarządu Izby trwa 4 lata.

§ 15

Wyboru Zarządu Izby dokonuje Walne Zgromadzenie Izby według następujących zasad:

1. Ilość kandydatów jest nieograniczona

2. Wybory odbywają się w jednej turze

3. Kolejność kandydatów na liście przyjmuje się w układzie alfabetycznym

4. Członkami Zarządu zostają kandydaci , którzy uzyskają kolejno największą ilość głosów’

5. W przypadku niemożliwości dokonania wyboru w wyniku uzyskania przez kandydata równej liczby głosów na ostatnim miejscu mandatowym prowadzący Zgromadzenie zarządza dodatkowe wybory między tymi kandydatami.

6. Głos uważa się za ważny jeśli na karcie do głosowania pozostają kandydaci z oddanym na nich głosem w liczbie 1-15 osób.

§ 16

Zarząd Izby na swoim pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu dokonuje w tajnym głosowaniu wyboru ze swego grona Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§ 17

Do zakresu działania Zarządu Izby należy:

1. Wybór i odwołanie Prezesa, i Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Izby

2. Uchwalenie planów działania Izby,

3. Dokonywanie ocen realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej Izby

4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia środków trwałych oraz nieruchomości, stanowiących majątek Izby

5. Podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania i występowania z organizacji gospodarczych których przynależność jest dobrowolna,

6. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz Sądu Honorowego,

7. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Izby,

8. Prowadzenie bieżącej działalności Izby,

9. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania rocznego z działalności Izby wraz z bilansem.

10. Podejmowanie Uchwał w przedmiocie obniżenia miesięcznej składki członkowskiej do 50% w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek członka Izby.

§ 18

Celem przygotowania stanowiska Izby w węzłowych problemach , Zarząd Izby może powołać komisje problemowe. Organizację i zakres działania komisji określa uchwała Zarządu Izby.

§ 19

1. Izbę reprezentuje Zarząd jako organ zarządzający.

2. Oświadczenie woli za Izbę składają łącznie Prezes lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu.

3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do realizacji zadań podejmowanych przez Izbę.

§ 20

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia Wiceprezes.

2. Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się jeżeli wszyscy członkowie Zarządu byli powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby , nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

4. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby jej członków w tym Prezesa lub jego Zastępcy. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 21

1. Zarząd Izby może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu Izby, bądź do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

2. Zarząd powołuje do kierowania bieżącą działalnością Izby Dyrektora Biura Izby, jako kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

3. Dyrektorem Biura Izby może być członkiem Zarządu lub inną osobą przez Zarząd na to stanowisko powołana.

4. Umowę o pracę z członkiem Zarządu jako Dyrektorem Biura Izby podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

1. Komisja Rewizyjna kontroluje formalną zgodność działania Zarządu Izby ze Statutem i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę działalności finansowej Izby.

2. Do Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) Przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby,

b) Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,

c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Izby.

d) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Izby i Sądu Honorowego.

§ 23

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób wybranych spośród członków Izby.

3. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Izby wg następujących zasad:

a) ilość kandydatów jest nieograniczona,

b) wybory odbywają się w jednej turze,

c) kolejność kandydatów na liście przyjmuje się w układzie alfabetycznym,

d) członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą ilość głosów,

e) w przypadku niemożliwości dokonania wyboru w wyniku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów na ostatnim miejscu mandatowym prowadzący Zgromadzenie zarządza dodatkowe wybory między tymi kandydatami,

f) głos uważa się za ważny, jeśli na karcie do głosowania pozostają kandydaci z oddanym na nich głosem w liczbie 1-5 osób.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Dyrektor oraz Biura Izby.

6. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalony jest przez Walne Zgromadzenie.

SĄD HONOROWY

§ 24

1. Sąd Honorowy rozpatruje spory pomiędzy członkami Izby, organami Izby i członkami dotyczące etyki i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej, naruszenia dobrego imienia Izby i jej organów oraz nie stosowania się do zasad statutu i regulaminów Izby.

2. Sąd Honorowy składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby.

3. Kadencja Sadu Honorowego trwa 4 lata.

4. W skład Sądu Honorowego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz etatowi pracownicy Izby.

5. Do wyboru członków Sądu Honorowego stosuje się odpowiednio zapisy par. 23 ust. 3 Statutu.

6. Sąd Honorowy wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.

7. Sąd Honorowy działa w oparciu o regulamin uchwalony na wniosek Prezesa Sądu Honorowego przez Zarząd Izby i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

8. Sąd Honorowy może wydawać oświadczenia dotyczące stanu i naruszenia zasad statutu Izby, w szczególności etyki i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej ze strony członka Izby.

9. Sąd Honorowy może po przeprowadzeniu postępowania nałożyć na członka Izby następujące kary:

a) upomnienie pisemne Sądu wraz z nałożeniem obowiązku złożenia pisemnego przeproszenia poszkodowanego

b) publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem biuletynu Izby lub informacji pisemnej do wszystkich członków Izby,

c) publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem środków masowego przekazu,

d) zawieszenie w prawach członka Izby na określony czas,

e) podanie decyzji Sądu do publicznej wiadomości w wybranym dzienniku,

f) wykluczenie członka z Izby z podaniem tego faktu do publicznej wiadomości.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE IZBY

§ 25

Źródłami finansowania działalności Izby są:

1. Wpisowe

2. Składki członkowskie

3. Darowizny, zapisy, dotacje osób fizycznych, prawnych, instytucji.

4. Wpływy z własnej działalności gospodarczej.

5. Inne.

§ 26

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie uchwały Zarządu Izby.

§ 27

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Sprawozdanie roczne wraz z bilansem i rachunkiem wyników Zarząd Izby przedstawia Walnemu Zgromadzeniu w terminie do 31 marca każdego roku.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie Izby większością 3/4 głosów członków Izby obecnych na Zgromadzeniu.

§ 29

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby