Przypominamy- obowiązki sprawozdawcze za 2018 rok- środowisko

Opublikowano:

Szanowni Państwo,  

            Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  1. Podmioty korzystające ze      środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające      informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości      należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok (sprawozdanie      roczne) w terminie do 31 marca 2019 roku  www.malopolska.pl/srodowisko.

Od  1  stycznia  2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 799 z póżn. zm.) w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.).

  1. Przedsiębiorcy wprowadzający do      obrotu produkty w opakowaniach powinni przedłożyć do urzędu      marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2018 w terminie do 15 marca 2019 roku       www.malopolska.pl/produktowa.
  2. Przedsiębiorcy, którzy w roku      2018 wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach w ilości      nieprzekraczającej 1 Mg i którym zgodnie z przepisami przysługuje pomoc de      minimis za rok 2018 określona w art. 6 ust. 3 i art. 7 ustawy z dnia 13      czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,      powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego dokumenty o których mowa      w art. 7 ww. ustawy w terminie do 15 marca 2019 roku oraz przedłożyć      sprawozdanie za rok 2018  www.malopolska.pl/produktowa.
  3. Przedsiębiorcy      będący producentami, importerami, dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia      opakowań (pustych), eksporterami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowej      dostawy opakowań (pustych) oraz produktów w opakowaniach są zobowiązani do      składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach      i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi do urzędu marszałkowskiego za      2018 rok w terminie do 15 marca 2019 roku  www.malopolska.pl/produktowa.
  4. Przedsiębiorcy wprowadzający na      rynek krajowy produkty (opony, oleje)  wymienione w załączniku nr 4a      do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania      niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni wnieść opłatę oraz      przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2018 w terminie      do 15 marca 2019 roku  www.malopolska.pl/produktowa.
  5. Podmioty      będące wytwórcami odpadów (lub komunalnych osadów ściekowych), a także      prowadzącymi działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami lub      wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska, są zobowiązane do      składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz      zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych do urzędu      marszałkowskiego za 2018 rok w  terminie do 15 marca 2019 roku: www.malopolska.pl/zbiorcze.

7.     Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub unieszkodliwiania oraz sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok w terminie do 15 marca 2019 roku: www.malopolska.pl/baterie.

  1. Wykorzystujący substancje      stwarzające zagrożenie dla środowiska (osoby fizyczne będące      przedsiębiorcami, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie      posiadające osobowości prawnej), przedkładają ,,Informacje o wyrobach      zawierających azbest” marszałkowi województwa w terminie do      31 stycznia 2019 roku

Wykorzystujący PCB/PCT jest zobowiązany okresowo przedkładać informacje o wykorzystywanych polichlorowanych bifenylach i polichlorowanych trifenylach: www.malopolska.pl/azbest

  1. Od dnia 24 stycznia 2018 roku      marszałek prowadzi Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w      opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie, o którym      mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, byli zobowiązani do      złożenia wniosku rejestrowego w terminie do 24 lipca 2018 roku.

Podmioty mające siedzibę na terenie województwa małopolskiego, które nie zarejestrowały się w terminie powinny niezwłocznie złożyć wniosek rejestrowy wraz z wymaganymi dokumentami do urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego. Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru www.malopolska.pl/rejestr.

Z dniem 24 lipca 2018 roku lub z dniem wpisu do      rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i      gospodarujących odpadami (BDO) decyzje zezwalające na transport odpadów      straciły ważność. Wobec tego wykonujący usługę transportu odpadów jest      zobowiązany złożyć wniosek o wpis do ww. rejestru celem uzyskania numeru      rejestrowego BDO: www.malopolska.pl/rejestr.